คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอริยะ แสนคำ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร นุตศิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะโกเมน
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธิดา ศักดิ์สูงชูวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะทับทิม
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก เจริญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะนิลรัตน์
ระดับชั้น : ม.6/11
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวกร ชุติชัยศักดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะบุษราคัม
ระดับชั้น : ม.6/12
ชื่อ-นามสกุล : นายศิรสิทธิ์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะไพลิน
ระดับชั้น : ม.6/13
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชิษฐา จีระสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะมรกต
ระดับชั้น : ม.6/4