คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พลโทคณิต แจ่มจันทรา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศิรดา เชฐบัณฑิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ทรัพย์เกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่อง เกื้อเม่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระปิยทัสสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธร อำนาจนภโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายโกมล ตันติวรนุกูล
ตำแหน่ง : กรรมากร
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย พระลักษณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางจีรภา แสงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายก่อศักดิ์ เขียวแพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุรินทร์ สำลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ