กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุญส่ง ประเสริฐสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผกาพันธ์ ศรีวรขันธ์
ครู คศ.3

นางสาวยุพดี พัวพันธ์พงศ์
ครู คศ.3

นายมานพ โพธาราเจริญ
ครู คศ.3

นางปรินันท์ เทพรัตน์
ครู คศ.2

นางปิยนารถ แสวงศักดิ์
ครู คศ.3

นางชไมพร สวัสดิ์รักษา
ครู คศ.2

นางพัชรา สำลี
ครู คศ.3

นายธนกร ตระการวิทยารักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุทธิดา สายบัว
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์พร บุญถนอม
ครู คศ.1

นางสาวจาริยา สุขเกษม
ครู คศ.2

นางสาวพรศิริ คชสังข์สีห์
ครู คศ.3

นางนุชนิกานต์ บันลือวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวผ่องศรี หอธรรมกุล
ครู คศ.3

นางสาววิชชาพร เปล่งผิว
ครู คศ.1

นางสาวเมธาวี เกิดขวัญ
ครู คศ.2

นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางณิชาอร แช่มเจริญพร
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ ฉลวยศรีเมือง
ครู คศ.1

นายชนินทร คงกระพันธ์
ครูผู้ช่วย

ครูวราพร นุยา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรรณิการ์ คงแป้น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวญาณวิภา พรดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภัทรชญา นิลฟัก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัฐธินันต์ เพชรรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐธิดา มะลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง

นางนิตยา เจริญศิริ

นางชุมสาย ชาญชัย

นางสาวศศิวิล ไชยพิเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา พุ่มเพ็ง