กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชรา สำลี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผกาพันธ์ ศรีวรขันธ์

นายมานพ โพธาราเจริญ

นางปรินันท์ เทพรัตน์

นางปิยนารถ แสวงศักดิ์

นางชไมพร สวัสดิ์รักษา

นางณิชาอร แช่มเจริญพร

นายธนกร ตระการวิทยารักษ์

นางสาวสุธิดา สายบัว

นางสาวสุรีย์พร บุญถนอม

นางสาวจาริยา สุขเกษม

นางนุชนิกานต์ บันลือวงศ์

นางสาวผ่องศรี หอธรรมกุล

นางสาววิชชาพร เปล่งผิว

นางสาวเมธาวี เกิดขวัญ

นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์

นางสาวธิดารัตน์ ฉลวยศรีเมือง

นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์

นายชนินทร คงกระพันธ์

นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจ

นางสาวศศิวิล ไชยพิเดช

นางสาวศิริวิมล ชูชีพวัฒนา

นางสาวเมตตา ศรีชัยชนะ

นาสาวพิมพา เพ็งจันทร์

นางสาววรางคณา บุตรพรม

นายเอกนครินทร์ เมืองเกษม

นางสาวปาริชาติ ประเทืองผล

นางสาวดรุณี ทองคำ

นางสาวกรองแก้ว ภู่ศิริ

นางละมัย หิรัญชาติ

นางสาวมิ่งขวัญ เชื้อมโนชาญ

นางสาววรรณภา พุ่มเพ็ง

นายภวินท์ ปานขาว

นายชวนากร ช่างชำนิ

นางสาววรัญา ประสานสาย

นางสาวณัฐธิดา มะลิวัลย์

นางสาวประภัทรชญา นิลฟัก

Mr.Khan Khen Pau

Mr.Wu Yong