กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดารัตน์ ฉลวยศรีเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปิยนารถ แสวงศักดิ์

นางชไมพร สวัสดิ์รักษา

นางณิชาอร แช่มเจริญพร

นายธนกร ตระการวิทยารักษ์

นางสาวสุธิดา สายบัว

นางสาวสุรีย์พร บุญถนอม

นางสาวจริยา สุขเกษม

นางนุชนิกานต์ บันลือวงศ์

นางสาวผ่องศรี หอธรรมกุล

นางเมธาวี อินทร์ฉาย

นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์

นางผกาพันธ์ ศรีวรขันธ์

นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์

นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจ

นางสาวศศิวิล ไชยพิเดช

นางสาวศิริวิมล ชูชีพวัฒนา

นางสาวเมตตา ศรีชัยชนะ

นาสาวพิมพา เพ็งจันทร์

นางสาววรางคณา บุตรพรม

นายเอกนครินทร์ เมืองเกษม

นางสาวปาริชาติ ประเทืองผล

นางสาวดรุณี ทองคำ

นางละมัย หิรัญชาติ

นางวรรณภา ชะตารุ่ง

นายภวินท์ ปานขาว

นายชวนากร ช่างชำนิ

นางสาววรัญา ประสานสาย

นางสาวดวงกมล ศิลปนารายณ์

นางสาวศุภลักษณ์ เตียนนาย

นางสาวอภิชญา สาระคง

นางสาวณัฐธิดา มะลิวัลย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ พุ่มนิล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิริพร โพธิภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นายนิภัทร์ การะเวก
ครูผู้ช่วย

นายอาชว์ เรืองตระกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัทรชญา นิลฟัก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปรียาพร บุญสูง
ครูอัตราจ้าง