กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัชรา สำลี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางผกาพันธ์ ศรีวรขันธ์

นางปิยนารถ แสวงศักดิ์

นางชไมพร สวัสดิ์รักษา

นางณิชาอร แช่มเจริญพร

นายธนกร ตระการวิทยารักษ์

นางสาวสุธิดา สายบัว

นางสาวสุรีย์พร บุญถนอม

นางสาวจาริยา สุขเกษม

นางนุชนิกานต์ บันลือวงศ์

นางสาวผ่องศรี หอธรรมกุล

นางสาววิชชาพร เปล่งผิว

นางสาวเมธาวี เกิดขวัญ

นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์

นางสาวธิดารัตน์ ฉลวยศรีเมือง

นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์

นายชนินทร คงกระพันธ์

นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจ

นางสาวศศิวิล ไชยพิเดช

นางสาวศิริวิมล ชูชีพวัฒนา

นางสาวเมตตา ศรีชัยชนะ

นาสาวพิมพา เพ็งจันทร์

นางสาววรางคณา บุตรพรม

นายเอกนครินทร์ เมืองเกษม

นางสาวปาริชาติ ประเทืองผล

นางสาวดรุณี ทองคำ

นางสาวกรองแก้ว ภู่ศิริ

นางละมัย หิรัญชาติ

นางสาวมิ่งขวัญ เชื้อมโนชาญ

นางวรรณภา ชะตารุ่ง

นายภวินท์ ปานขาว

นายชวนากร ช่างชำนิ

นางสาววรัญา ประสานสาย

นางสาวดวงกมล ศิลปนารายณ์

นางสาวณัฐธิดา มะลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวัตร เรืองกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภัทรชญา นิลฟัก
ครูอัตราจ้าง

นายณรงฤทธิ์ ศรีประภาวงษ์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Wu Yong
ครูอัตราจ้าง

Mr.Khan Khen Pau
ครูอัตราจ้าง