กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจารุณี อนันตริยกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสริรญา จันทร์มูล

นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอุ้ย

นางสาวสุนันทา บุญโต

นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์

นางนภาพรรณ สุวรรณวิโก

ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ติณะรัตน์

นางชไมพร แก้วทอง

นายมนตรี รัตนานนท์

นางประภานิช บุนนาค

นายชาคริตย์ แก้วใส

นางสาวเสาวรส แก้วคชชา

นางสายชล จันทร์หอม

นายพิรญาณ์ น่วมด้วง

นางสาวอมรรัตน์ หน่อสุริวงษ์