กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสริรญา จันทร์มูล
ครู คศ.3

นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอุ้ย
ครู คศ.3

นางพวงแก้ว กิ่งแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา บุญโต
ครู คศ.3

นางจารุณี อนันตริยกุล
ครู คศ.3

นางศุภวรรณ ศรีประทุม
ครู คศ.2

นางอาริยา พัวไพบูลย์
ครู คศ.3

นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวิน
ครูผู้ช่วย

นางอภิญญา ธาระชัย
ครู คศ.2

นางนภาพรรณ สุวรรณวิโก
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ติณะรัตน์
ครู คศ.3

ครูอิงอร ตันวานิชกุล
ครูอัตราจ้าง

ครูธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ
ครูอัตราจ้าง

ครูอรทัย ภิรมย์รักษ์
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลทิพย์ เอี่ยมอินทร์
ครูอัตราจ้าง