กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจารุณี อนันตริยกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุนันทา บุญโต

ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ติณะรัตน์

นางชไมพร แก้วทอง

นางประภานิช บุนนาค

นายชาคริตย์ แก้วใส

นางเสาวรส แก้วคชชา

นางสายชล จันทร์หอม

นายพิรญาณ์ น่วมด้วง

นางสาวอมรรัตน์ หน่อสุริวงษ์

นางสาวภูษณิศา ปานณรงค์
ครูผู้ช่วย