กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจารุณี อนันตริยกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอุ้ย

นางสาวสุนันทา บุญโต

นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์

ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ติณะรัตน์

นางชไมพร แก้วทอง

นายมนตรี รัตนานนท์

นางประภานิช บุนนาค

นายชาคริตย์ แก้วใส

นางสาวเสาวรส แก้วคชชา

นางสายชล จันทร์หอม

นายพิรญาณ์ น่วมด้วง

นางสาวอมรรัตน์ หน่อสุริวงษ์