กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสริรญา จันทร์มูล
ครู คศ.3

นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอุ้ย
ครู คศ.3

นางพวงแก้ว กิ่งแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา บุญโต
ครู คศ.3

นางจารุณี อนันตริยกุล
ครู คศ.3

นางศุภวรรณ ศรีประทุม
ครู คศ.2

นางอาริยา ฮังกาสี
ครู คศ.3

นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวิน
ครูผู้ช่วย

นางอภิญญา ธาระชัย
ครู คศ.2

นางนภาพรรณ สุวรรณวิโก
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ติณะรัตน์
ครู คศ.3

นางชไมพร แก้วทอง

นายมนตรี รัตนานนท์

นางประภานิช บุนนาค

ครูธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายชาคริตย์ แก้วใส

ครูอิงอร ตันวานิชกุล
ครูอัตราจ้าง

ครูอรทัย ภิรมย์รักษ์
ครูอัตราจ้าง

ครูกมลทิพย์ เอี่ยมอินทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันวิสาข์ สว่างดี

นายศุภชัย เปล่งความดี

นางสาวเสาวรส แก้วคชชา

นางสายชล จันทร์หอม