กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรินทร์ แก้วเกิด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวุฒิพร จันทร์เจิม

นางเสาวนีย์ เจริญรักษา

นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน

นางสาวอิสริยะ อุณหกานต์

นายศรายุทธ รัตนภูมิ

นายยุทธพันธ์ กาญจนะวิลัย

ครูศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม

นายมานิต แก้วคง

นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้

นายชานนท์ ลิ้มแสงอุทัย

นายนานนท์ เวชฤทธิกุล

นางสาวสุวจนี พุ่มทอง