กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรินทร์ แก้วเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : trba1_su@ratb.ac.th

นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : trba1_su@ratb.ac.th

นางสาวอิสริยะ อุณหกานต์

นายศรายุทธ รัตนภูมิ

นายยุทธพันธ์ กาญจนะวิลัย

ครูศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม

นายมานิต แก้วคง

นายเดชา ศรัทธาผล
ครูชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ ชมโลก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวจนี พุ่มทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุนิสา กำไลแก้ว
ครูอัตราจ้าง