กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรินทร์ แก้วเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : trba1_su@ratb.ac.th

นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน
ครู
อีเมล์ : trba1_su@ratb.ac.th

นางสาวอิสริยะ อุณหกานต์

นายศรายุทธ รัตนภูมิ

นายยุทธพันธ์ กาญจนะวิลัย

ครูศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม

นายมานิต แก้วคง

นายเดชา ศรัทธาผล
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวจนี พุ่มทอง