กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเสาวนีย์ เจริญรักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวุฒิพร จันทร์เจิม

นายสุรินทร์ แก้วเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน
ครู

นางสาวอิสริยะ อุณหกานต์

นายศรายุทธ รัตนภูมิ

นายยุทธพันธ์ กาญจนะวิลัย

ครูศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม

นายมานิต แก้วคง

นายเดชา ศรัทธาผล
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวจนี พุ่มทอง