กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรินทร์ แก้วเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวุฒิพร จันทร์เจิม
ครู คศ.2

นางเสาวนีย์ เจริญรักษา
ครู คศ.3

นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน
ครู คศ.1

นางสาวอิสริยะ อุณหกานต์
ครูผู้ช่วย

นายศรายุทธ รัตนภูมิ
ครูผู้ช่วย

นายยุทธพันธ์ กาญจนะวิลัย
ครูผู้ช่วย

ครูศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม
ครูผู้ช่วย

นายชานนท์ ลิ้มแสงอุทัย
ครูอัตราจ้าง

นายนานนท์ ทองแพง
ครูอัตราจ้าง

นายมานิต แก้วคง