กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสราวุฒิ ลิ้มติ้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนที คงประพันธ์

นายวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้

นายพรชัย ปัญญาสาโรจน์

นางยุพเยาว์ จันทร์เจิม

นางปุณิกา จุลรีญากาศ

นางสาวกันทิมา อินทรบุตร

นายชัยติพัฒน์ ทรงศรีเจริญ

นางอรัญญา เอี่ยมละมัย

ครูจักรพจน์ เทียนศรี

นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา