กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสราวุฒิ ลิ้มติ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนที คงประพันธ์
ครู คศ.3

นายวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
ครู คศ.4

นายพรชัย ปัญญาสาโรจน์
ครู คศ.3

นางยุพเยาว์ จันทร์เจิม
ครู คศ.2

นางปุณิกา จุลรีญากาศ
ครู คศ.3

นางสาวกันทิมา อินทรบุตร
ครู คศ.3

นายชัยติพัฒน์ ทรงศรีเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางอรัญญา เอี่ยมละมัย
ครูอัตราจ้าง

ครูจักรพจน์ เทียนศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา