กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนที คงประพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
ครู คศ.4

นายพรชัย ปัญญาสาโรจน์
ครู คศ.3

นายสราวุฒิ ลิ้มติ้ว
ครู คศ.3

นางยุพเยาว์ จันทร์เจิม
ครู คศ.2

นางปุณิกา จุลรีญากาศ
ครู คศ.3

นางสาวกันทิมา อินทรบุตร
ครู คศ.3

นายชัยติพัฒน์ ทรงศรีเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัจฉริยาร์ พลสุลจริต
ครู คศ.3

นางอรัญญา เอี่ยมละมัย
ครูอัตราจ้าง

ครูจักรพจน์ เทียนศรี
ครูอัตราจ้าง