กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางยุพเยาว์ จันทร์เจิม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสราวุฒิ ลิ้มติ้ว

นายพรชัย ปัญญาสาโรจน์

นางนที คงประพันธ์

นางปุณิกา จุลรีญากาศ

นายชัยติพัฒน์ ทรงศรีเจริญ

นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง

นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา

นายภัทรกร ตรีอุดม

นางอรัญญา เอี่ยมละมัย

นายจักรพจน์ เทียนศรี