กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรวุฒิ ทาแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชุติมา ปานบุษราคัม
ครู คศ.3

นางสิรินาถ วงค์รส
ครู คศ.3

นางจิดาภา พูลมี
ครู คศ.3

นางอมรรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
ครู คศ.3

นางสาวบุษกร บัวพึ่ง
ครู คศ.3

นายสาวิตร อรรถมานะ
ครู คศ.3

นางสุจินต์ เพทวงษ์
ครู คศ.3

นางสมพร จันทรสูตร
ครู คศ.3

นางเพ็ญแข เมี้ยนละม้าย
ครู คศ.3

นางสมยา ทาเกตุ
ครู คศ.3

นางสาวกนกรัตน์ นาครัชตะอมร
ครู คศ.2

นายจรูญ มณีงาม
ครู คศ.3

นางสินารา ตระกูลโชคดี
ครู คศ.3

นายอดิศร น่วมนา
ครู คศ.2

นายวิสิษฐ์พล รอบจังหวัด
ครูผู้ช่วย

นางสาววิยะดา ฟองน้ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชวพร คูวิจิตรจารุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร หนูน้อย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณหทัย ใจดี
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีอนุชา เจริญอภิศักดิ์
ครูอัตราจ้าง