กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรวุฒิ ทาแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมยา ทาเกตุ

นางสมพร จันทรสูตร

นางสุจินต์ เพทวงษ์

นางสาวกนกรัตน์ นาครัชตะอมร

นางสินารา ตระกูลโชคดี

นายสาวิตร อรรถมานะ

นางอมรรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ

นางสิรินาถ วงค์รส

นางจิดาภา พูลมี

นางเพ็ญแข เมี้ยนละม้าย

นางชุติมา ปานบุษราคัม

นางสาวบุษกร บัวพึ่ง

นายอดิศร น่วมนา

นางสาววิยะดา ฟองน้ำ

นายวิสิษฐ์พล รอบจังหวัด

นางสาวชวพร คูวิจิตรจารุ

นางถนอมจิต อ่องเจริญ

นางนิตยา ดอนเมือง

นางสาวปาจรีย์ สิริปริญญา