กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชุติมา ปานบุษราคัม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมพร จันทรสูตร

นางสุจินต์ เพทวงษ์

นางสาวกนกรัตน์ นาครัชตะอมร

นางสินารา ตระกูลโชคดี

นางอมรรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ

นางสิรินาถ วงค์รส

นางจิดาภา พูลมี

นางเพ็ญแข เมี้ยนละม้าย

นางสาวบุษกร บัวพึ่ง

นายอดิศร น่วมนา

นางสาววิยะดา ฟองน้ำ

นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด

นางสาวชวพร คูวิจิตรจารุ

นางถนอมจิต อ่องเจริญ

นางนิตยา ดอนเมือง

นางสาวปาจรีย์ สิริปริญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงใจ เปลี่ยนศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวัลย์ นาคีสินธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวนันท์ สายนาค
ครูผู้ช่วย