กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุธี เหลืองมณีเวชย์

นางโชติมณี สมศิลป์

นางสาวอำไพ เกิดสมบูรณ์

นางพวงทอง แก่นนาคำ

นางเสาวนีย์ ศรเดช

นางปริญดา เยาวละออง

นางสาวศิรินทร บุญสู

นางประทุม มะลิทอง

นายธนกฤต แก้วคชชา

นางสาวกมลชนก แซ่ลิ้ม

นายนพพร ศรีแดงบุตร

นางสาวณัฎฐ์พธู เสริมสุข

นางกุลนันท์ เปล่งความดี
เบอร์โทร : 0618565615
อีเมล์ : JanneJhiso@hotmail.com

นางสาวจิราภรณ์ ทองเทียนชัย

นางสาวจิราภรณ์ ดาวทอง

นางสาววรรณภัทร ไกรทอง

นางสาวสุภาภรณ์ หลอดคำ

นางสาวชุติมา ศิลาทอง

นางสาวอาทิตยา พูนเรือง

นางสาวณัฐวรรณ ศิริธร