กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวนีย์ ศรเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอำไพ ห่วงทอง
ครู คศ.3

นายประทีป จันทรศรี
ครู คศ.2

นางสุชีวรรณ์ จันทรศรี
ครู คศ.3

นางโชติมณี สมศิลป์
ครู คศ.3

นางพวงทอง แก่นนาคำ
ครู คศ.3

นายอนุสรณ์ เทพวงษ์
ครู คศ.3

นายสุธี เหลืองมณีเวชย์
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิรงค์
ครู คศ.2

นางเพ็ญฤดี สุวรรณประภา
ครู คศ.3

นางปริญดา เยาวละออง
ครู คศ.3

นางสาวศิรินทร บุญสู
ครู คศ.2

นางประทุม มะลิทอง
ครู คศ.1

นายธนกฤต แก้วคชชา
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก แซ่ลิ้ม
ครูผู้ช่วย

นายนพพร ศรีแดงบุตร
ครู คศ.3

นางสาวอนิสสา อารมณ์สวะ
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐ์พธู เสริมสุข
ครูผู้ช่วย

นางกุลนันท์ เปล่งความดี
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา กาเผือก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปรัศนีย์ สกุลนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราภรณ์ ทองเทียนชัย

นางสาวจิราภรณ์ ดาวทอง