กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุธี เหลืองมณีเวชย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์

นางโชติมณี สมศิลป์

นางสาวอำไพ เกิดสมบูรณ์

นางพวงทอง แก่นนาคำ
ช่วยราชการ

นางเสาวนีย์ ศรเดช

นางปริญดา เยาวละออง

นางสาวศิรินทร บุญสู

นางประทุม มะลิทอง

นายธนกฤต แก้วคชชา

นางสาวกมลชนก แซ่ลิ้ม

นายนพพร ศรีแดงบุตร

นางสาวณัฎฐ์พธู เสริมสุข

นางกุลนันท์ เปล่งความดี
เบอร์โทร : 0618565615
อีเมล์ : JanneJhiso@hotmail.com

นางสาวจิราภรณ์ ทองเทียนชัย

นางสาวจิราภรณ์ ดาวทอง

นางสาววรรณภัทร ไกรทอง

นางสาวสุภาภรณ์ หลอดคำ

นางสาวชุติมา ศิลาทอง

นางสาวอาทิตยา พูนเรือง

นางสาวณัฐวรรณ ศิริธร

นางสาวรุ่งกาญจน์ เกตุขาว

นางสาวพัทรพิมล ฉิมมะ
ครูผู้ช่วย