กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์

นางพวงแก้ว กิ่งแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : krupuang@gmail.com

นางศุภวรรณ ศรีประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอาริยา ฮังกาสี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา ตันสมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : tipfy207@hotmail.com

นายณัฎฐชัย ประสูตรนาวิน
ครู

นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ
ครู

นางสาววันวิสาข์ สว่างดี
ครู
อีเมล์ : trbot24_nan@ratb.ac.th

นางสาวอิงอร ตันวานิชกุล
ครูอัตราจ้าง

นายศุภชัย เปล่งความดี
พนักงานราชการ