กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์

นางศุภวรรณ ศรีประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์

นางพวงแก้ว กิ่งแก้ว

นางอาริยา ฮังกาสี

นายณัฎฐชัย ประสูตรนาวิน

นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ

นางสาววันวิสาข์ สว่างดี

นางสาวอิงอร ตันวานิชกุล

นางสาวอรทัย ภิรมย์รักษ์

นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมอินทร์

นายศุภชัย เปล่งความดี