กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์

นางพวงแก้ว กิ่งแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์

นางศุภวรรณ ศรีประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอาริยา ฮังกาสี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา ตันสมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฎฐชัย ประสูตรนาวิน
ครู

นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ
ครู

นางสาววันวิสาข์ สว่างดี
ครู

นางสาวอิงอร ตันวานิชกุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรทัย ภิรมย์รักษ์
ครูอัตราจ้าง

นายศุภชัย เปล่งความดี
พนักงานราชการ