กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชนิดา ประพฤติกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนารี การูจี

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย จีวร

นางสาวรังสิมา ถิรจันทรา

นางเกศณี ศรีแดงบุตร

นางวิไลพร อุ้มรัมย์

นางอัจฉรี ทนนานนท์

นางพรศรี เหลืองสุวรรณ

ว่าที่ร้อยตรีวินิจ สุวิชัย

นางสาวนริศรา สุขผ่อง

นายเสริมศักดิ์ เข็มทอง

นางสาวอรพรรณ สันธิศิริ

นางวิมลรัตน์ อิ่มสุดสำราญ

นายภัทรชนนท์ ปิยะคำ

นายบุญมี ดีแสน

นางสาวไพลิน ลิ้มพรรัตน์

ครูปิยะพร แย้มขยาย

นางสาวลลิตา ลักษิตานนท์

นางสาวพัทยา จอมแก้ว

นางสาวจีรนันท์ อินทร์อนงค์

นางสาวนันทัชพร ทาเกตุ

นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์สุภา เพื่อมเสม
ครูผู้ช่วย