กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนารี การูจี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชมภูนุช วงศ์ตัน
ครู คศ.3

นางสาวขนิษฐา กลิ่นหอม
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย จีวร
ครู คศ.3

นางสาวรังสิมา ถิรจันทรา
ครู คศ.2

นางเกศณี ศรีแดงบุตร
ครู คศ.2

นางวิไลพร เค็มพ์คา
ครู คศ.2

นางอัจฉรี ทนนานนท์
ครู คศ.2

นางพรศรี เหลืองสุวรรณ
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีวินิจ สุวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวนริศรา สุขผ่อง
ครู คศ.3

นายเสริมศักดิ์ เข็มทอง
ครู คศ.2

นางวิมลรัตน์ อิ่มสุดสำราญ
ครู คศ.3

นางสาวอรพรรณ เยียระยงค์
ครู คศ.2

นางสาวชนิดา ประพฤติกิจ
ครู คศ.3

นายภัทรชนนท์ ปิยะคำ
ครู คศ.2

นางสาวพนาพร อ่อนสีน้อย
ครู คศ.2

นายบุญมี ดีแสน
ครู คศ.2

ครูปิยะพร แย้มขยาย
ครู คศ.2

นางสาวไพลิน ลิ้มพรรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา ลักษิตานนท์
ครูผู้ช่วย

ครูนิภาวรรณ ไชยชนะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัทยา จอมแก้ว