กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัจฉรี ทนนานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนารี การูจี

นางสาวรังสิมา ถิรจันทรา

นางเกศณี ศรีแดงบุตร

นางสาววิไลพร อุ้มรัมย์

นางสาวชนิดา ประพฤติกิจ

นางพรศรี เหลืองสุวรรณ

ว่าที่ร้อยตรีวินิจ สุวิชัย

นางสาวนริศรา สุขผ่อง

นางสาวอรพรรณ สันธิศิริ

นางวิมลรัตน์ อิ่มสุดสำราญ

นายภัทรชนนท์ ปิยะคำ

นายบุญมี ดีแสน

นางสาวไพลิน ลิ้มพรรัตน์

ครูปิยะพร แย้มขยาย

นางสาวลลิตา ลักษิตานนท์

นางสาวพัทยา จอมแก้ว

นางสาวจีรนันท์ อินทร์อนงค์

นางสาวนันทัชพร ทาเกตุ

นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์สุภา เพื่อมเสม
ครูผู้ช่วย