กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชนิดา ประพฤติกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนารี การูจี

นางสาวขนิษฐา กลิ่นหอม

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย จีวร

นางสาวรังสิมา ถิรจันทรา

นางเกศณี ศรีแดงบุตร

นางวิไลพร อุ้มรัมย์

นางอัจฉรี ทนนานนท์

นางพรศรี เหลืองสุวรรณ

ว่าที่ร้อยตรีวินิจ สุวิชัย

นางสาวนริศรา สุขผ่อง

นายเสริมศักดิ์ เข็มทอง

นางสาวอรพรรณ สันธิศิริ

นางวิมลรัตน์ อิ่มสุดสำราญ

นายภัทรชนนท์ ปิยะคำ

นางสาวพนาพร อ่อนสีน้อย

นายบุญมี ดีแสน

นางสาวไพลิน ลิ้มพรรัตน์

ครูปิยะพร แย้มขยาย

นางสาวลลิตา ลักษิตานนท์

นางสาวพัทยา จอมแก้ว

นางสาวจีรนันท์ อินทร์อนงค์

นางสาวนันทัชพร ทาเกตุ

นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศ
ครูชำนาญการ