โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ

นางฐิตินันท์ ประทุมนันท์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ

นางสมัญญา เกิดผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรองแก้ว ภู่ศิริ

นางสาวพิทยรัศมิ์ วงค์ไชย

นางสาวชนิกา ประยูรวงค์

นายวงศธร มูลม่อม

นางสาวสิรินาถ สมบัติวงษ์

นางสาวปภาวดี โพธิ์พุทธประสิทธิ์

Mrs. Catherine Robyn Trostle

Mr.Duncan Kuria Muturi

Mr.Ram Levin

Mr. Romeo Terogo Ordan Jr.

Miss Tae Otani

Mrs. Caren G. Jumawan

Mr. Pelden Gurung

Mr. Benard Oduor Ogutu

Mr. Ahiezer Jay Dalida Barnedo

Miss Karma Deki

Mr. Jacques Smit

Mr. Stefan Schramm

Mr.Peisen Ye

นายสายัณห์ ยามเย็น

นางสาวนาตยา วรกิติโอภาส

Mr. Faissal Massour

นางสาวสัจจาพร เกิดผล

นายนภัส โพธิ์วัฒนะชัย