กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัลยาณี ไตรรัตน์พุทธพร

นางยุพา แก้วกอง

นางศิริวรรณ โกฎเพชร

นายสอาด สังข์เขียว

นางวราภรณ์ ลิมป์ปิยพันธ์

นางประนอม ยอดขำใบ

นางสาวนุจรีย์ ภิรมย์

นางสาวอรวรรณ นิตย์แสวง

นางเอ็นดู จิตรปราณี

ว่าที่ร้อยโท ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
ครูชำนาญการ

นายณัฐพงศ์ ปิยะวงศ์วัฒนา

นางชลกาญจน์ เบญจวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์

นางสาวดุษฎี เสืองามเอี่ยม

นางสาวอัชฌ์พร จันทร์เนตร

นางสาวอิศรา รุ่งอภิญญา

นางสาวพิชชาพร กุลเรือง

นางสาวบุตรตรี บานบุรี
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัตน์ จันทร์นุ่ม
ครูผู้ช่วย