กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชวนพิศ คำเปรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพา แก้วกอง
ครู คศ.3

นางศุจิรัตน์ สุระวิโรจน์
ครู คศ.3

นางสุภางค์ วงษ์ทรัพย์
ครู คศ.3

นางศิริวรรณ โกฎเพชร
ครู คศ.3

นางเอ็นดู จิตรปราณี
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ ลิมป์ปิยพันธ์
ครู คศ.3

นางประนอม ยอดขำใบ
ครู คศ.3

นางสาวนุจรีย์ ภิรมย์
ครู คศ.2

นางกัลยาณี ไตรรัตน์พุทธพร
ครู คศ.1

นางชลกาญจน์ เบญจวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวอิศรา รุ่งอภิญญา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงศ์ ปิยะวงศ์วัฒนา
ครูผู้ช่วย

นางนพลักษณ์ ยินเยื้อน
ครู คศ.2

นางสาวรัตนาวลี อ่อนละมัย
ครู คศ.3

นายสอาด สังข์เขียว
ครู คศ.2

นางสาวดุษฎี เสืองามเอี่ยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมา ปานสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางมัณฑนา เพชรสม