กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชวนพิศ คำเปรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพา แก้วกอง

นางศิริวรรณ โกฎเพชร

นางเอ็นดู จิตรปราณี

นางวราภรณ์ ลิมป์ปิยพันธ์

นางประนอม ยอดขำใบ

นางสาวนุจรีย์ ภิรมย์

นางกัลยาณี ไตรรัตน์พุทธพร

นางชลกาญจน์ เบญจวงศ์

นางสาวอิศรา รุ่งอภิญญา

นายณัฐพงศ์ ปิยะวงศ์วัฒนา

นางนพลักษณ์ ยินเยื้อน

นายสอาด สังข์เขียว

นางสาวดุษฎี เสืองามเอี่ยม

นางมัณฑนา เพชรสม

นางสาวอัชฌ์พร จันทร์เนตร

นางปุณณดา ไกรพลรักษ์

นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์

นางสาวพิชชาพร กุลเรือง