กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชลกาญจน์ เบญจวงศ์

นางยุพา แก้วกอง

นางศิริวรรณ โกฎเพชร

นายสอาด สังข์เขียว

นางวราภรณ์ ลิมป์ปิยพันธ์

นางประนอม ยอดขำใบ

นางสาวนุจรีย์ ภิรมย์

นางเอ็นดู จิตรปราณี

ว่าที่ร้อยโท ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ

นายณัฐพงศ์ ปิยะวงศ์วัฒนา

นางกัลยาณี ไตรรัตน์พุทธพร

นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์

นางสาวดุษฎี เสืองามเอี่ยม

นางสาวอัชฌ์พร จันทร์เนตร

นางสาวอิศรา รุ่งอภิญญา

นางสาวพิชชาพร กุลเรือง

นางสาวบุตรตรี บานบุรี
ครูชำนาญการ

นางสาวเขมิกา จันทร์หอม