กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชวนพิศ คำเปรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพา แก้วกอง

นางศิริวรรณ โกฎเพชร

นายสอาด สังข์เขียว

นางวราภรณ์ ลิมป์ปิยพันธ์

นางประนอม ยอดขำใบ

นางสาวนุจรีย์ ภิรมย์

นางเอ็นดู จิตรปราณี

นางชลกาญจน์ เบญจวงศ์

นางนพลักษณ์ ยินเยื้อน

ว่าที่ร้อยโท ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ

นายณัฐพงศ์ ปิยะวงศ์วัฒนา

นางกัลยาณี ไตรรัตน์พุทธพร

นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์

นางสาวดุษฎี เสืองามเอี่ยม

นางสาวอัชฌ์พร จันทร์เนตร

นางสาวอิศรา รุ่งอภิญญา

นางสาวพิชชาพร กุลเรือง

นางสาวบุตรตรี บานบุรี
ครูชำนาญการ

นางสาวเขมิกา จันทร์หอม