ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : คุณน้ำทอง คุณวิศาล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2470 - 2474
ชื่อ-นามสกุล : นางไสววัลย์ วัฒนพงศ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475 - 2512
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทิยา งามขำ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2513 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี รัตนปราการ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสวาท เสถียรเสพย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสมร ภูเจริญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไร วงศ์พรหมชัย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณี โขมพัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ เวชสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ชื่นชม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ สำลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ บุญเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน