ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานแนะแนว
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 811
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.09 KB 816
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 505
กลุ่มงานวิชาการ
>ใบกิจกรรมวิชา IS 138
>เอกสารประกอบการสอนวิชาIS 108
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 446
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 428
แบบฟอร์มรายงานผลส่งนักเรียนเข้าประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 34.97 KB 417
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 33.96 KB 418
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์(1-65) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 913
วช.01 รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.3 KB 977
วช.02 ขออนุญาตนำโครงการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 212.9 KB 382
วช.02-1 แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 48
วช.03 รายงานการนิเทศการสอน(ปกสีชมพู)(ปรับปรุง65) Word Document ขนาดไฟล์ 114.93 KB 261
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 93.77 KB 304
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.93 KB 132
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.63 KB 1023
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 93.94 KB 193
วช.07-1 แบบสรุปการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.21 KB 994
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.9 KB 897
วช.09 รายงานผลการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.51 KB 949
วช.10 สมุดบันทึกคะแนน(ปกสีเขียว)ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 65.43 KB 231
วช.11 แบบสรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 36.92 KB 976
บันทึกคะแนนรายวิชาปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 744
ฟอร์ม-รายงานการวัดผลประเมินผล(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 26.89 KB 363
ตัวอย่าง-รายงานการวัดผลประเมินผล(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.37 KB 275
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27.36 KB 106
ฟอร์ม-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 689
ตัวอย่าง-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 683
แบบฟอร์มตารางกำหนดการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.13 KB 806
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน (ผอ.สุรินทร์) Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 515
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ(ผอ.สุรินทร์) Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 714
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 974
งานทะเบียนวัดผล
เอกสารภาระงานสอบแก้ตัวรายบุคคล65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.72 KB 11
บันทึกข้อความขออนุมัติให้ 0,ร,มผ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 22.57 KB 20
รายงานวิธีการสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.15 KB 740
แบบสำรวจรายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 14
ขออนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 321
ภาระงานนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.98 KB 467
แบบฟอร์มภาระงานที่นักเรียนต้องสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.31 KB 440
ตัวอย่างภาระงานนักเรียนที่สอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.74 KB 434
ใบลงชื่อส่งคะแนนกลางภาค-ปลายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.18 KB 548
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.24 KB 388
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.07 KB 603
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 533
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 709
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 483
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 538
แบบกรอกข้อมูล DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.59 KB 906
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 492
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 750
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 779
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 823
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 642
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 241
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 480
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 809
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 583
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
>หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 693
งานกลุ่มการเรียน
แบบฟอร์มอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 689
แบบฟอร์มรายวิชาเปิดสอน อัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 606
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
บันทึกข้อความขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ-ว21PA Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 6
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน-ตามหลักเกณฑ์-ว17-ว-PA Word Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 4
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน-ว17PA Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 4
บันทึกข้อความขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ-ว17PA Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 6
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู Word Document ขนาดไฟล์ 38.35 KB 21
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน-ตามหลักเกณฑ์-ว17 Word Document ขนาดไฟล์ 31.99 KB 12
รูปแบบการจัดทำไฟลวิดีโอ ว15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.17 KB 8
ตัวอย่างการนำเสนอ PA ตำแหน่ง ครู ในรูปแบบ PPT ผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 498
วช.13 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้(PLC)(ปกชมพู) Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 898
ว.4-2564 การร่นเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 445
ว.9-2564-สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 854
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.13 KB 626
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 31.16 KB 357
ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 579
บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-ว17 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 427
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 719
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 764
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.24 KB 629
>คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร 565
แบบฟอร์ม มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 964
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.91 KB 390
ตารางตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน-ปีการศึกษา-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 585
5-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน-การปฏิบัติตามนโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 35.83 KB 362
4-แบบบันทึกผลการตรวจและกลั่นกรองข้อมูล-วฐ.2-กรรมการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 798
3-แบบบันทึกผลการตรวจชั่วโมงการปฏิบัติงาน-กรรมการายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.34 KB 408
2-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายปี Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 579
1-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายเทอม Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 587
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มIdPlanฉบับปรับปรุง2565-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.82 KB 556
ฟอร์มIdPlanฉบับปรับปรุง2565-doc Word Document ขนาดไฟล์ 382.5 KB 686
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 993
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.06 KB 679
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 592
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.53 KB 2
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home Word Document ขนาดไฟล์ 33.08 KB 688
ขั้นตอนการขออนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 630
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
บันทึกการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.83 KB 7
แผงรูปนักเรียนแต่ละอำเภอ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 12
ทำเนียบที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 10
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (ระดับห้องเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 13.83 KB 4
แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 27.61 KB 815
แบบบันทึกและสรุปผลการประเมินความฉลาดทาง Word Document ขนาดไฟล์ 33.03 KB 475
แบบบันทึกการขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.24 KB 741
แบบฟอร์มงานระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 154.1 KB 574
แบบฟอร์มที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 530
แบบสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 78.98 KB 427
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 33.86 KB 475
ครูที่ปรึกษา2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 569
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 225.1 KB 439
ทำเนียบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 635
กลุ่มงานธุรการ
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.49 KB 683
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 755
กลุ่มงานการเงิน
บันทึกข้อความขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 668
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 707
สัญญาการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 555
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 457
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 832
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 514
ใบสำคัญรับเงินทุกประเภท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 756
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 504
แบบเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 508
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ+ค่าอปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 548
คู่มือการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.75 KB 775
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 89.52 KB 762
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.56 KB 55
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.88 KB 11
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 492
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 402
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 698
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 714
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 547
งานแผนงาน
ตัวอย่างโครงการจัดทำแผนพัฒนาปี67-69 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.17 KB 91
ฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 139
ฟอร์มประเมินโครงการ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 616
แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์/สนองตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.7 KB 741
งานพัสดุ
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 32.1 KB 1001
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 26.67 KB 1012
ตัวอย่างการเตรียมเอกสารยอด5000ไม่ถึง100000 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.81 KB 1005
ตัวอย่างแบบกำหนดเจาะจงราคาและe-bidding Word Document ขนาดไฟล์ 48.06 KB 485
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 15.42 KB 560
แนวทางการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 783
>ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 734
แบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นแบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์ รหัสผ่าน 1234 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.53 KB 812
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.26 KB 813