ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
ตัวอย่างแบบกำหนดเจาะจงราคาและe-bidding Word Document ขนาดไฟล์ 48.06 KB 246570
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 15.42 KB 246569
แนวทางการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 246568
แบบฟอร์มใหม่ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.95 KB 246573
แบบฟอร์มใหม่ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.86 KB 246555
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 249986
แบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นแบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์ รหัสผ่าน 123 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.56 KB 246762
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.21 KB 247206
งานแผนงาน
แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์/สนองตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.7 KB 247044
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 246984
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 246961
เล่มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 104.92 KB 247111
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 247010
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 247000
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 247023
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 75694
บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-ว17 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 75658
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 75697
ฟอร์ม-ID-Plan-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 200.81 KB 246618
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 246578
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.24 KB 246595
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร 246580
แบบฟอร์ม มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 246697
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.91 KB 246975
ตารางตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน-ปีการศึกษา-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 247002
5-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน-การปฏิบัติตามนโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 35.83 KB 247032
4-แบบบันทึกผลการตรวจและกลั่นกรองข้อมูล-วฐ.2-กรรมการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 247075
3-แบบบันทึกผลการตรวจชั่วโมงการปฏิบัติงาน-กรรมการายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.34 KB 247018
2-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายปี Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 247017
1-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายเทอม Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 247035
กลุ่มงานวิชาการ
แบบฟอร์มตารางกำหนดการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.13 KB 37020
วช.13PLC(ปกชมพู) Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 56896
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.24 KB 69428
วช.12 แบบสรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 70382
วช.11 แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 70362
วช.10 สมุดบันทึกคะแนน(ปกสีเขียว) Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 70408
วช.09 รายงานผลการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.46 KB 70357
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหร Word Document ขนาดไฟล์ 34.87 KB 70351
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 93.91 KB 70358
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการป Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 70356
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒน Word Document ขนาดไฟล์ 33.68 KB 70358
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 93.84 KB 70358
วช.03 รายงานการนิทศการสอน (หน้าปกสีชมพู)140720 Word Document ขนาดไฟล์ 633.5 KB 70358
วช.02 นำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการจัดการเ Word Document ขนาดไฟล์ 33.66 KB 70357
วช.01รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเม Word Document ขนาดไฟล์ 53.33 KB 70381
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน (ผอ.สุร Word Document ขนาดไฟล์ 34.41 KB 70354
แบบฟอร์มรายงานผลส่งนักเรียนเข้าประกวด-แข Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 70348
แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม-อบรม-สัมมนา (ผ Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 70350
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ(ผอ.สุรินทร Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 70350
รบ.(วช.02) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 247052
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 247108
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 247176
Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.45 MB 247045
บัญชีเอกสารหลักฐาน3ด้าน13ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 248781
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 247138
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 247172
งานทะเบียนวัดผล
ใบลงชื่อส่งคะแนนกลางภาค-ปลายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.18 KB 317
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.24 KB 60536
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.07 KB 60542
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 60529
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 60555
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 60526
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 60575
ใบแนบบันทึกข้อความนักเรียน 0,ร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.77 KB 75666
บันทึกข้อความนักเรียนได้ผลการเรียน 0,ร Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 75667
แบบกรอกข้อมูล DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.59 KB 246977
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 246951
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 247034
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 246979
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 247090
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 246982
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 247274
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 246977
แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อบิดามาดา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 246948
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 247190
กลุ่มงานธุรการ
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.49 KB 246553
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 246970
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 70240
แบบบันทึกและสรุปผลการประเมินความฉลาดทาง Word Document ขนาดไฟล์ 33.03 KB 70237
แบบบันทึกการขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 13.9 KB 70237
แบบฟอร์มงานระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 154.1 KB 70246
แบบฟอร์มที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 70241
แบบสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 78.98 KB 70246
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 33.86 KB 70243
ครูที่ปรึกษา2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 70256
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 303.35 KB 70240
ทำเนียบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 70235
กลุ่มงานการเงิน
บันทึกข้อความขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 246560
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 246547
สัญญาการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 246563
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 246543
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 246555
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 246547
ใบสำคัญรับเงินทุกประเภท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 246559
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 246549
แบบเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 246547
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ+ค่าอปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 246551
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 246870
งานกลุ่มการเรียน
แบบฟอร์มอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 246879
แบบฟอร์มรายวิชาเปิดสอน อัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 246893
กลุ่มงานบุคคล
ขั้นตอนการขออนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 246561