ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานวิชาการ
ฟอร์ม-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 20430
ตัวอย่าง-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 20424
แบบฟอร์มตารางกำหนดการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.13 KB 100358
วช.13PLC(ปกชมพู) Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 120264
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.24 KB 132837
วช.12 แบบสรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 133723
วช.11 แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 133710
วช.10 สมุดบันทึกคะแนน(ปกสีเขียว) Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 133743
วช.09 รายงานผลการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.46 KB 133675
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหร Word Document ขนาดไฟล์ 34.87 KB 133659
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 93.91 KB 133712
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการป Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 133688
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒน Word Document ขนาดไฟล์ 33.68 KB 133714
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 93.84 KB 133745
วช.03 รายงานการนิทศการสอน (หน้าปกสีชมพู)140720 Word Document ขนาดไฟล์ 633.5 KB 133685
วช.02 นำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการจัดการเ Word Document ขนาดไฟล์ 33.66 KB 133724
วช.01รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเม Word Document ขนาดไฟล์ 53.33 KB 133732
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน (ผอ.สุร Word Document ขนาดไฟล์ 34.41 KB 133661
แบบฟอร์มรายงานผลส่งนักเรียนเข้าประกวด-แข Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 133651
แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม-อบรม-สัมมนา (ผ Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 133660
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ(ผอ.สุรินทร Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 133657
รบ.(วช.02) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 310363
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 310495
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 310564
งานทะเบียนวัดผล
รายชื่อนักเรียน ปี 2564 4
ใบลงชื่อส่งคะแนนกลางภาค-ปลายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.18 KB 63645
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.24 KB 123848
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.07 KB 123853
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 123832
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 123870
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 123834
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 123878
ใบแนบบันทึกข้อความนักเรียน 0,ร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.77 KB 138977
บันทึกข้อความนักเรียนได้ผลการเรียน 0,ร Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 138985
แบบกรอกข้อมูล DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.59 KB 310299
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 310254
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 310335
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 310281
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 310426
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 310294
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 310644
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 310286
แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อบิดามาดา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 310255
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 310495
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 310477
งานกลุ่มการเรียน
แบบฟอร์มอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 310204
แบบฟอร์มรายวิชาเปิดสอน อัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 310233
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
ว.4-2564 การร่นเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 20666
ว.9-2564-สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 20680
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.13 KB 20665
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 31.16 KB 50470
ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 139013
บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-ว17 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 139007
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 139336
ฟอร์ม-ID-Plan-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 200.81 KB 309962
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 309893
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.24 KB 309912
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร 309890
แบบฟอร์ม มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 310028
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.91 KB 310283
ตารางตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน-ปีการศึกษา-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 310313
5-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน-การปฏิบัติตามนโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 35.83 KB 310344
4-แบบบันทึกผลการตรวจและกลั่นกรองข้อมูล-วฐ.2-กรรมการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 310396
3-แบบบันทึกผลการตรวจชั่วโมงการปฏิบัติงาน-กรรมการายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.34 KB 310351
2-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายปี Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 310351
1-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายเทอม Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 310367
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.53 KB 45310
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home Word Document ขนาดไฟล์ 33.08 KB 45359
ขั้นตอนการขออนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 309874
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 133537
แบบบันทึกและสรุปผลการประเมินความฉลาดทาง Word Document ขนาดไฟล์ 33.03 KB 133540
แบบบันทึกการขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 13.9 KB 133542
แบบฟอร์มงานระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 154.1 KB 133563
แบบฟอร์มที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 133552
แบบสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 78.98 KB 133563
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 33.86 KB 133555
ครูที่ปรึกษา2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 133589
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 303.35 KB 133547
ทำเนียบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 133545
กลุ่มงานธุรการ
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.49 KB 309855
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 310271
กลุ่มงานการเงิน
บันทึกข้อความขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 309873
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 309846
สัญญาการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 309875
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 309843
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 309862
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 309846
ใบสำคัญรับเงินทุกประเภท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 309866
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 309852
แบบเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 309844
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ+ค่าอปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 309838
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 310197
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 310294
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 310267
เล่มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 104.92 KB 310468
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 310319
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 310312
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 310386
งานแผนงาน
ฟอร์มประเมินโครงการ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 61715
แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์/สนองตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.7 KB 310422
งานพัสดุ
ตัวอย่างแบบกำหนดเจาะจงราคาและe-bidding Word Document ขนาดไฟล์ 48.06 KB 309875
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 15.42 KB 309874
แนวทางการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 309938
แบบฟอร์มใหม่ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.95 KB 309889
แบบฟอร์มใหม่ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.86 KB 309869
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 313638
แบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นแบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์ รหัสผ่าน 1234 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.53 KB 310138
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.21 KB 310551