ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>Line notify 189
>เข้าเว็บschool 700
>อัพtokenkey 256
งานแนะแนว
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 864
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.09 KB 844
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 546
กลุ่มงานวิชาการ
แบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 45.22 KB 105
>ใบกิจกรรมวิชา IS 741
>เอกสารประกอบการสอนวิชาIS 574
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 530
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 472
แบบฟอร์มรายงานผลส่งนักเรียนเข้าประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 34.97 KB 449
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 33.96 KB 434
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์(1-65) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 919
วช.01 รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.3 KB 1014
วช.03 รายงานการนิเทศการสอน(ปกสีชมพู)(ปรับปรุง65) Word Document ขนาดไฟล์ 117.98 KB 411
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 93.73 KB 437
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47.85 KB 212
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.7 KB 1071
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 94.01 KB 333
วช.07-1 แบบสรุปการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.23 KB 1037
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 937
วช.09 (ปิดปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 11.89 KB 974
วช.10 สมุดบันทึกคะแนน(ปกสีเขียว)ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 65.45 KB 405
วช.11 แบบสรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 36.94 KB 996
บันทึกคะแนนรายวิชาปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 785
แบบฟอร์มตารางกำหนดการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.13 KB 842
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน (ผอ.สุรินทร์) Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 538
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ(ผอ.สุรินทร์) Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 726
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 1111
งานทะเบียนวัดผล
ขออนุมัติการให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 68
ขออนุมัติการให้ผลการเรียน ร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.23 KB 24
แบบบันทึกขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน (กรณีคำนวณคะแนนผิด) Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 15
เอกสารภาระงานสอบแก้ตัวรายบุคคล65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.72 KB 28
รายงานวิธีการสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.15 KB 753
ภาระงานนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.98 KB 480
แบบฟอร์มภาระงานที่นักเรียนต้องสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.31 KB 446
ตัวอย่างภาระงานนักเรียนที่สอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.74 KB 446
ใบลงชื่อส่งคะแนนกลางภาค-ปลายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.18 KB 567
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.24 KB 392
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.07 KB 611
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 534
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 711
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 493
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 543
แบบกรอกข้อมูล DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.59 KB 993
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 499
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 754
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 784
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 841
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 648
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 265
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 493
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 818
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 603
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
>หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 699
งานกลุ่มการเรียน
แบบฟอร์มอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 707
แบบฟอร์มรายวิชาเปิดสอน อัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 627
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
ประกาศ กรรมการประเมิน PA 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 1
รายชื่อกลุ่มและกรรมการ PA - 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.69 KB 1
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย-ครบ-2-ปี Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 10
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย-ครั้ง-1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 7
1.1 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครู Word Document ขนาดไฟล์ 37.63 KB 59
1.2 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.7 KB 49
1.3 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37.64 KB 54
1.4 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 37.38 KB 10
1.5 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครูเชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37.81 KB 2
2.1 แบบประเมิน PA2 (ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 30.13 KB 14
2.2 แบบประเมิน PA 2(ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.72 KB 21
2.3 แบบประเมิน PA 2(ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 13
2.4 แบบประเมิน PA 2(ครูเชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.86 KB 5
2.5 แบบประเมิน PA 2 (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 35.22 KB 7
3 แบบสรุปผลประเมิน PA3 สำหรับข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.56 KB 18
4 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู-แก้ไขตามหนังสือ-ที่-ศธ-04332.4176-ลงวันที่-21-พ.ย.65 Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 33
>คู่มือ ว 9 ตำแหน่งครู 10
>คู่มือ ว 10 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3
บันทึกข้อความขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว17+PA Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 27
บันทึกข้อความขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21+PA Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 23
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว17+PA Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 12
แบบฟอร์มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 202.5 KB 3
ประกาศ เรื่องกำหนดชั่วโมงภาระงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 42
ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.19 KB 20
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 29.81 KB 16
ฟอร์มบันทึกข้อความการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 64
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.91 KB 8
ว 15- รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.17 KB 17
ว_4-2564-การร่นเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการใช้งานระบบ My-office Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 10
ฟอร์มIdPlanฉบับปรับปรุง2565-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.82 KB 560
ฟอร์มIdPlanฉบับปรับปรุง2565-doc Word Document ขนาดไฟล์ 382.5 KB 703
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 1006
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.06 KB 684
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 597
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.53 KB 9
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home Word Document ขนาดไฟล์ 33.08 KB 697
ขั้นตอนการขออนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 637
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
บันทึกการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.83 KB 21
แผงรูปนักเรียนแต่ละอำเภอ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 25
ทำเนียบที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 25
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (ระดับห้องเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 13.83 KB 17
แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 27.61 KB 830
แบบบันทึกและสรุปผลการประเมินความฉลาดทาง Word Document ขนาดไฟล์ 33.03 KB 485
แบบบันทึกการขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.24 KB 760
แบบฟอร์มงานระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 154.1 KB 585
แบบฟอร์มที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 537
แบบสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 78.98 KB 438
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 33.86 KB 491
ครูที่ปรึกษา2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 580
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 225.1 KB 465
ทำเนียบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 646
กลุ่มงานธุรการ
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.49 KB 690
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 760
กลุ่มงานการเงิน
บันทึกข้อความขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 691
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 717
สัญญาการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 572
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 476
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 852
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 533
ใบสำคัญรับเงินทุกประเภท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 803
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 514
แบบเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 518
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ+ค่าอปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 642
คู่มือการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.75 KB 833
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.15 KB 26
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 89.52 KB 811
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.56 KB 66
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.88 KB 25
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 493
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 409
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 715
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 736
งานแผนงาน
ตัวอย่างโครงการจัดทำแผนพัฒนาปี67-69 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.17 KB 113
ฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 182
ฟอร์มประเมินโครงการ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 699
แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์/สนองตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.7 KB 785
งานพัสดุ
ขั้นตอนการเบิกจ้างเหมาเช่ารถและค่าวัสดุครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.61 KB 27
บันทึกขออนุญาตซ่อมแซมครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.74 KB 23
บันทึกขออนุญาตซ่อมแซมครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 36.33 KB 31
สรุปรายงานผล SMEs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.52 KB 27
สรุปรายงานผล SMEs Word Document ขนาดไฟล์ 61.17 KB 63
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.38 KB 15
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.53 KB 18
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 1045
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 28.48 KB 1083
แนวทางการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 793
>ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 738
แบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นแบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์ รหัสผ่าน 1234 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.53 KB 858
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.48 KB 910