ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารอบรม ว.PA
เอกสารการอบรม ว.PA 63505
กลุ่มงานวิชาการ
วช.01 รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.3 KB 59625
วช.02 ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.61 KB 59719
วช.02-1 แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 59642
วช.03 รายงานการนิเทศการสอน(ปกสีชมพู)(ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 117.81 KB 59780
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 93.77 KB 59736
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.71 KB 59640
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.63 KB 59634
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 93.94 KB 59701
วช.07-1 แบบสรุปการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.21 KB 59650
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.9 KB 59616
วช.09 รายงานผลการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.51 KB 59617
วช.10 สมุดบันทึกคะแนน(ปกสีเขียว) Word Document ขนาดไฟล์ 68.51 KB 59636
วช.11 แบบสรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 36.92 KB 59623
โครงการสอนและแผนการวัดผลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 59936
บันทึกคะแนนรายวิชาปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 65231
ฟอร์ม-รายงานการวัดผลประเมินผล(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 26.89 KB 68080
ตัวอย่าง-รายงานการวัดผลประเมินผล(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.37 KB 67993
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27.37 KB 80666
ฟอร์ม-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 82399
ตัวอย่าง-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 82401
แบบฟอร์มตารางกำหนดการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.13 KB 82534
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน (ผอ.สุร Word Document ขนาดไฟล์ 34.41 KB 82198
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ(ผอ.สุรินทร Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 82448
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 82518
งานทะเบียนวัดผล
แบบสำรวจรายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 57737
ขออนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 62010
ภาระงานนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.98 KB 81171
แบบฟอร์มภาระงานที่นักเรียนต้องสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.31 KB 81158
ตัวอย่างภาระงานนักเรียนที่สอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.74 KB 81171
รายชื่อนักเรียน ปี 2564 82842
ใบลงชื่อส่งคะแนนกลางภาค-ปลายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.18 KB 82233
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.24 KB 82119
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.07 KB 82342
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 82266
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 82453
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 82216
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 82269
แบบกรอกข้อมูล DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.59 KB 82513
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 82212
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 82478
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 82511
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 82484
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 82309
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 82742
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 82179
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 82542
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 82209
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 82411
งานกลุ่มการเรียน
แบบฟอร์มอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 82395
แบบฟอร์มรายวิชาเปิดสอน อัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 82334
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
วช.13 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้(PLC)(ปกชมพู) Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 59618
ว.4-2564 การร่นเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 82181
ว.9-2564-สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 82594
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.13 KB 82369
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 31.16 KB 82100
ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 82321
บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-ว17 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 82142
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 82742
ฟอร์ม-ID-Plan-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 200.81 KB 82741
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 82508
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.24 KB 82373
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร 82301
แบบฟอร์ม มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 82694
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.91 KB 82132
ตารางตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน-ปีการศึกษา-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 82329
5-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน-การปฏิบัติตามนโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 35.83 KB 82096
4-แบบบันทึกผลการตรวจและกลั่นกรองข้อมูล-วฐ.2-กรรมการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 82533
3-แบบบันทึกผลการตรวจชั่วโมงการปฏิบัติงาน-กรรมการายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.34 KB 82151
2-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายปี Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 82301
1-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายเทอม Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 82326
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 57705
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.06 KB 63424
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 63335
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.53 KB 82747
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home Word Document ขนาดไฟล์ 33.08 KB 82430
ขั้นตอนการขออนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 82361
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 82531
แบบบันทึกและสรุปผลการประเมินความฉลาดทาง Word Document ขนาดไฟล์ 33.03 KB 82181
แบบบันทึกการขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 13.9 KB 82437
แบบฟอร์มงานระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 154.1 KB 82221
แบบฟอร์มที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 82229
แบบสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 78.98 KB 82116
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 33.86 KB 82159
ครูที่ปรึกษา2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 82291
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 303.35 KB 82143
ทำเนียบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 82349
กลุ่มงานธุรการ
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.49 KB 82407
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 82489
กลุ่มงานการเงิน
บันทึกข้อความขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 82394
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 82438
สัญญาการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 82291
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 82189
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 82537
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 82219
ใบสำคัญรับเงินทุกประเภท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 82465
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 82235
แบบเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 82224
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ+ค่าอปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 82180
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 82467
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.56 KB 57698
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.88 KB 57694
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 82227
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 82141
เล่มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 104.92 KB 82336
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 82413
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 82445
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 82267
งานแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 64942
ฟอร์มประเมินโครงการ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 82275
แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์/สนองตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.7 KB 82291
งานพัสดุ
ตัวอย่างแบบกำหนดเจาะจงราคาและe-bidding Word Document ขนาดไฟล์ 48.06 KB 82208
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 15.42 KB 82262
แนวทางการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 82508
แบบฟอร์มใหม่ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.95 KB 82347
แบบฟอร์มใหม่ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.86 KB 82101
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 87020
แบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นแบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์ รหัสผ่าน 1234 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.53 KB 82499
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.26 KB 82499