ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานแนะแนว
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 828
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.09 KB 822
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 518
กลุ่มงานวิชาการ
แบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 45.22 KB 26
>ใบกิจกรรมวิชา IS 360
>เอกสารประกอบการสอนวิชาIS 238
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 496
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 448
แบบฟอร์มรายงานผลส่งนักเรียนเข้าประกวด Word Document ขนาดไฟล์ 34.97 KB 433
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 33.96 KB 420
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์(1-65) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 914
วช.01 รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.3 KB 993
วช.02 ขออนุญาตนำโครงการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 33.61 KB 508
วช.02-1 แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 98
วช.03 รายงานการนิเทศการสอน(ปกสีชมพู)(ปรับปรุง65) Word Document ขนาดไฟล์ 117.98 KB 292
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 93.73 KB 336
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47.85 KB 144
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.7 KB 1029
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 94.01 KB 218
วช.07-1 แบบสรุปการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.23 KB 1003
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 916
วช.09 (ปิดปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 11.89 KB 960
วช.10 สมุดบันทึกคะแนน(ปกสีเขียว)ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 65.45 KB 362
วช.11 แบบสรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 36.94 KB 985
บันทึกคะแนนรายวิชาปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 773
ฟอร์ม-รายงานการวัดผลประเมินผล(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 26.89 KB 369
ตัวอย่าง-รายงานการวัดผลประเมินผล(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.37 KB 281
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27.36 KB 205
ฟอร์ม-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 703
ตัวอย่าง-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 687
แบบฟอร์มตารางกำหนดการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.13 KB 813
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน (ผอ.สุรินทร์) Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 526
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ(ผอ.สุรินทร์) Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 716
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 1056
งานทะเบียนวัดผล
แบบบันทึกขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน (กรณีคำนวณคะแนนผิด) Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 7
เอกสารภาระงานสอบแก้ตัวรายบุคคล65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.72 KB 24
บันทึกข้อความขออนุมัติให้ 0,ร,มผ,มส Word Document ขนาดไฟล์ 22.57 KB 32
รายงานวิธีการสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.15 KB 742
แบบสำรวจรายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 17
ขออนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 322
ภาระงานนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.98 KB 475
แบบฟอร์มภาระงานที่นักเรียนต้องสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.31 KB 442
ตัวอย่างภาระงานนักเรียนที่สอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.74 KB 434
ใบลงชื่อส่งคะแนนกลางภาค-ปลายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.18 KB 552
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.24 KB 389
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.07 KB 603
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 533
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 710
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 485
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 541
แบบกรอกข้อมูล DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.59 KB 908
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 493
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 750
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 780
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 828
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 642
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 249
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 481
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 813
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 598
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
>หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 695
งานกลุ่มการเรียน
แบบฟอร์มอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 690
แบบฟอร์มรายวิชาเปิดสอน อัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 608
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย-ครบ-2-ปี Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 0
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย-ครั้ง-1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 0
1.1 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครู Word Document ขนาดไฟล์ 37.63 KB 46
1.2 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.7 KB 45
1.3 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37.64 KB 48
1.4 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 37.38 KB 8
1.5 PA แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานครูเชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37.81 KB 0
2.1 แบบประเมิน PA2 (ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 28.92 KB 10
2.2 แบบประเมิน PA 2(ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.21 KB 8
2.3 แบบประเมิน PA 2(ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 32.52 KB 6
2.4 แบบประเมิน PA 2(ครูเชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.21 KB 1
2.5 แบบประเมิน PA 2 (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 33.88 KB 0
3 แบบสรุปผลประเมิน PA3 สำหรับข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.56 KB 6
4 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู-แก้ไขตามหนังสือ-ที่-ศธ-04332.4176-ลงวันที่-21-พ.ย.65 Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 22
>คู่มือ ว 9 ตำแหน่งครู 2
>คู่มือ ว 10 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2
บันทึกข้อความขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว17+PA Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 14
บันทึกข้อความขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21+PA Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 17
บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว17+PA Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 9
แบบฟอร์มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 202.5 KB 1
ประกาศ เรื่องกำหนดชั่วโมงภาระงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.35 KB 31
ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.19 KB 17
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 29.81 KB 1
ฟอร์มบันทึกข้อความการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 55
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.91 KB 3
ว 15- รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.17 KB 6
ว_4-2564-การร่นเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการใช้งานระบบ My-office Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 1
ฟอร์มIdPlanฉบับปรับปรุง2565-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.82 KB 557
ฟอร์มIdPlanฉบับปรับปรุง2565-doc Word Document ขนาดไฟล์ 382.5 KB 688
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 996
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.06 KB 679
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 594
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.53 KB 2
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home Word Document ขนาดไฟล์ 33.08 KB 690
ขั้นตอนการขออนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 633
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
บันทึกการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.83 KB 10
แผงรูปนักเรียนแต่ละอำเภอ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 16
ทำเนียบที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 14
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (ระดับห้องเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 13.83 KB 10
แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 27.61 KB 820
แบบบันทึกและสรุปผลการประเมินความฉลาดทาง Word Document ขนาดไฟล์ 33.03 KB 478
แบบบันทึกการขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.24 KB 752
แบบฟอร์มงานระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 154.1 KB 575
แบบฟอร์มที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 531
แบบสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 78.98 KB 432
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 33.86 KB 480
ครูที่ปรึกษา2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 576
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 225.1 KB 457
ทำเนียบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 640
กลุ่มงานธุรการ
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.49 KB 686
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 759
กลุ่มงานการเงิน
บันทึกข้อความขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 679
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 712
สัญญาการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 560
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 467
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 847
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 518
ใบสำคัญรับเงินทุกประเภท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63 KB 787
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 506
แบบเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 509
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ+ค่าอปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 571
คู่มือการเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.75 KB 812
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 89.52 KB 771
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.56 KB 56
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.88 KB 12
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 492
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 402
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 700
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 717
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 549
งานแผนงาน
ตัวอย่างโครงการจัดทำแผนพัฒนาปี67-69 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.17 KB 100
ฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 157
ฟอร์มประเมินโครงการ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 627
แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์/สนองตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.7 KB 755
งานพัสดุ
ขั้นตอนการเบิกจ้างเหมาเช่ารถและค่าวัสดุครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.61 KB 16
บันทึกขออนุญาตซ่อมแซมครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.74 KB 11
บันทึกขออนุญาตซ่อมแซมครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 36.33 KB 20
สรุปรายงานผล SMEs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.52 KB 11
สรุปรายงานผล SMEs Word Document ขนาดไฟล์ 61.17 KB 34
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.38 KB 9
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.53 KB 10
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 1031
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 28.48 KB 1059
แนวทางการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 791
>ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 736
แบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นแบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์ รหัสผ่าน 1234 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.53 KB 836
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.48 KB 868