ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานวิชาการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์(1-65) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 733
วช.01 รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.3 KB 100789
วช.02 ขออนุญาตนำโครงการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 212.9 KB 101177
วช.02-1 แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.34 KB 100828
วช.03 รายงานการนิเทศการสอน(ปกสีชมพู)(ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 117.81 KB 100954
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 93.77 KB 100990
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.93 KB 100857
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.63 KB 100800
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 93.94 KB 100912
วช.07-1 แบบสรุปการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.21 KB 100794
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.9 KB 100720
วช.09 รายงานผลการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.51 KB 100731
วช.10 สมุดบันทึกคะแนน(ปกสีเขียว)ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 65.43 KB 100890
วช.11 แบบสรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 36.92 KB 100768
บันทึกคะแนนรายวิชาปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 106413
ฟอร์ม-รายงานการวัดผลประเมินผล(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 26.89 KB 109184
ตัวอย่าง-รายงานการวัดผลประเมินผล(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.37 KB 109105
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27.36 KB 121843
ฟอร์ม-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 123511
ตัวอย่าง-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน(1-64) Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 123507
แบบฟอร์มตารางกำหนดการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 44.13 KB 123635
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน (ผอ.สุรินทร์) Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 123328
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ(ผอ.สุรินทร์) Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 123546
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 123698
งานทะเบียนวัดผล
รายงานวิธีการสอบแก้ตัว ม.3 ม.6 ส่ง 2 มี.ค. 65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.91 KB 34761
รายงานวิธีการสอบแก้ตัว ม.3 ม.6 ส่ง 22 ก.พ. 65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.1 KB 34726
รายงานวิธีการสอบแก้ตัว ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.32 KB 34771
แบบสำรวจรายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 98845
ขออนุญาตให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 103127
ภาระงานนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.98 KB 122293
แบบฟอร์มภาระงานที่นักเรียนต้องสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.31 KB 122271
ตัวอย่างภาระงานนักเรียนที่สอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.74 KB 122272
>รายชื่อนักเรียน ปี 2564 124139
ใบลงชื่อส่งคะแนนกลางภาค-ปลายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.18 KB 123361
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.24 KB 123221
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.07 KB 123438
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 123365
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 123547
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 123316
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 123374
แบบกรอกข้อมูล DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.59 KB 123731
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 123326
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 123583
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 123609
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 123646
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 123461
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 124060
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 123309
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 123645
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 123322
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
>หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 123518
งานกลุ่มการเรียน
แบบฟอร์มอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 123512
แบบฟอร์มรายวิชาเปิดสอน อัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 123437
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
ตัวอย่างการนำเสนอ PA ตำแหน่ง ครู ในรูปแบบ PPT ผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 2280
วช.13 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้(PLC)(ปกชมพู) Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 100725
ว.4-2564 การร่นเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 123279
ว.9-2564-สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 123688
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.13 KB 123465
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 31.16 KB 123193
ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 123415
บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-ว17 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 123242
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 124096
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 123602
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.24 KB 123467
>คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร 123398
แบบฟอร์ม มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 123795
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.91 KB 123226
ตารางตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน-ปีการศึกษา-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 123421
5-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน-การปฏิบัติตามนโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 35.83 KB 123192
4-แบบบันทึกผลการตรวจและกลั่นกรองข้อมูล-วฐ.2-กรรมการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 123631
3-แบบบันทึกผลการตรวจชั่วโมงการปฏิบัติงาน-กรรมการายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.34 KB 123244
2-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายปี Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 123406
1-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายเทอม Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 123420
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มIdPlanฉบับปรับปรุง2565-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.82 KB 4390
ฟอร์มIdPlanฉบับปรับปรุง2565-doc Word Document ขนาดไฟล์ 382.5 KB 4505
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 98817
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.06 KB 104516
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 104431
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.53 KB 123840
แบบรายงานการปฏิบัติราชการที่บ้าน work From home Word Document ขนาดไฟล์ 33.08 KB 123524
ขั้นตอนการขออนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 123461
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 123649
แบบบันทึกและสรุปผลการประเมินความฉลาดทาง Word Document ขนาดไฟล์ 33.03 KB 123288
แบบบันทึกการขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 13.9 KB 123559
แบบฟอร์มงานระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 154.1 KB 123347
แบบฟอร์มที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 123340
แบบสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 78.98 KB 123230
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 33.86 KB 123279
ครูที่ปรึกษา2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 123394
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 303.35 KB 123252
ทำเนียบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 123459
กลุ่มงานธุรการ
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.49 KB 123510
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 123591
กลุ่มงานการเงิน
บันทึกข้อความขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 123494
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 123533
สัญญาการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 123387
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 123285
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 123639
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 123333
ใบสำคัญรับเงินทุกประเภท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 123574
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 123339
แบบเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 123322
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ+ค่าอปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 123319
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 123574
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 89.52 KB 35566
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.56 KB 98892
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.88 KB 98841
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 123328
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 123240
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 123534
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 123549
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 123378
งานแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 106047
ฟอร์มประเมินโครงการ ฉบับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 123375
แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์/สนองตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.7 KB 123405
งานพัสดุ
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 32.1 KB 40810
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 26.67 KB 40810
ตัวอย่างการเตรียมเอกสารยอด5000ไม่ถึง100000 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.81 KB 40822
ตัวอย่างแบบกำหนดเจาะจงราคาและe-bidding Word Document ขนาดไฟล์ 48.06 KB 123314
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 15.42 KB 123377
แนวทางการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 123606
>ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 134566
แบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นแบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์ รหัสผ่าน 1234 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.53 KB 123617
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.26 KB 123613