กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.6 KB
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.45 KB