คู่มือสำหรับประชาชน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.33 KB
การขอย้ายเข้าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.9 KB
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.51 KB
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.5 KB
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.87 KB
การขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.73 KB
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.95 KB
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.43 KB