พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission) 
             1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
             2.  ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
             3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล
             4.  พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
             5.  เพิ่มศักยภาพครู  ในด้านวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสายงาน
             6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
             7.  ประสาน  บริการ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษาทุกด้าน
 
เป้าประสงค์ (Corporate  objective)
1.  ด้านผู้เรียน
     1.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
     1.2  ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญและความสามารถทางด้านภาษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมโลก
     1.3  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
     1.4  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 
 
2.  ด้านการบริหารจัดการ
    2.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
    2.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    2.3  โครงสร้างการบริหารองค์กรมีระบบแบบแผนที่ดี  มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอกับ
          ความต้องการ สามารถบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
3.  ด้านบุคลากร
     3.1    ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     3.2  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
     3.3  พัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
 
4.  ด้านชุมชน
     ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า บนพื้นฐานของความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน