วิสัยทัศน์ / คติธรรม
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)  
           โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 
คติธรรม