กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสุธิดา สายบัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวกมลชนก แซ่ลิ้ม

นางสาวอิสริยะ อุณหกานต์

นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา

นางสาวศิริวิมล ชูชีพวัฒนา

นางสาวดรุณี ทองคำ

นางสาวชวพร คูวิจิตรจารุ

นายศรายุทธ รัตนภูมิ

นายชวนากร ช่างชำนิ

นางสาวสุนิสา กำไลแก้ว