E-Service

-  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์
   เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
-  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ตัวอย่าง 
      ช่องทางดังต่อไปนี้สามารถเข้าได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา http://ratb.ac.th
     1. เช็คเกรด (ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์) <<ลิ้งค์อ้างอิง>>
     2. ช่องทางร้องเรียน <<ลิ้งค์อ้างอิง>>
     3. ติดต่องานทะเบียนวัดผลผ่านช่องทางไลน์
     4. ระบบMy-office