แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

    1. จัดทำการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
         <<เอกสารแนบ>>
    
2. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562  <<เอกสารแนบ>>
    3. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563  <<เอกสารแนบ>>