สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          1. เอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก <<ตัวอย่างเอกสาร>>
          2. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  <<ตัวอย่างเอกสาร>>
          3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  <<ตัวอย่างเอกสาร>>