รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2564(รายได้สถานศึกษา)    <<<คลิก>>>
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2564(เรียนฟรี)  <<<คลิก>>>
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2564(ปัจจัยพื้นฐาน)  <<<คลิก>>>
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2564(อุดหนุน)  <<<คลิก>>>