กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <<เอกสารแนบ>>
    2. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <<เอกสารแนบ>>
    3. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <<เอกสารแนบ>>
    4. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 <<เอกสารแนบ>>
    5. พรบ. ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <<เอกสารแนบ>>
    6. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 <<เอกสารแนบ>>   
    7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและของเขตการปฏิบัติหน้าที่
        ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
        (ออกตาม มาตรา 35 พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) <<เอกสารแนบ>>
    8. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน <<เอกสารแนบ>>