อำนาจหน้าที่

     1. บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน <<เอกสารแนบ>>
     
2. บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ <<เอกสารแนบ>>
     
3. บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป <<เอกสารแนบ>>
     4. บทบาทและหน้าที่ของงานบุคคล <<เอกสารแนบ>>