ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 53
งานแผนงาน
ปกคู่มือสำหรับการเขียนโครงการตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.08 KB 173
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.14 KB 132
แบบเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 282
แบบประเมินผลงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 182
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 137
ขั้นตอนการเขียนแผนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.3 KB 116
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.03 KB 97
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามกิจกรรม/งาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 177
เอกสารที่ใช้ประกอบในการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.63 KB 110
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เล่มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 104.92 KB 7
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 2
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 2
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 24
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 103.75 KB 19
กลุ่มงานวิชาการ
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 14
รบ.วช.03-หน้าปกวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.73 KB 71
รบ.วช.02-โครงงาน-กิจกรรม-ที่ได้รับการอนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 32.83 KB 62
รบ.วช.04-แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.69 KB 85
Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.45 MB 62
บัญชีเอกสารหลักฐาน3ด้าน13ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 108
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 83
รบ.วช.06 แบบฟอร์มโครงการการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 67.23 KB 145
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 125
งานทะเบียนวัดผล
ปกคะแนนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 34