ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 103
งานแผนงาน
ปกคู่มือสำหรับการเขียนโครงการตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.08 KB 200
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.14 KB 165
แบบเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 334
แบบประเมินผลงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 219
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 159
ขั้นตอนการเขียนแผนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.3 KB 141
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.03 KB 110
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามกิจกรรม/งาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 280
เอกสารที่ใช้ประกอบในการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.63 KB 145
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เล่มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 104.92 KB 33
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 16
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 15
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 37
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 103.75 KB 38
กลุ่มงานวิชาการ
แบบฟอร์มขอส่งนักเรียนและขอเวลาเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวด แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 10
แบบฟอร์มนักเรียนขอพักการเรียนกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 4
รบ.(วช.02) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 8
รบ.(วช.03) หน้าปกวิจัยในชั้นเรียน (ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 30.73 KB 9
รบ.(วช.04) แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการเรียนรู้ (ปกสีเหลือง) Word Document ขนาดไฟล์ 103.99 KB 12
รบ.(วช.05) แบบเนิทศการสอน (ปกสีชมพู) Word Document ขนาดไฟล์ 646.5 KB 9
สมุดบันทึกการเก็บคะแนน (ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 8
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ (ปกสีเขียว) Word Document ขนาดไฟล์ 27.36 KB 5
แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.9 KB 5
แบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.99 KB 9
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 10
วช.10 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 6
วช.09 รายงานผลการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.39 KB 12
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.74 KB 12
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 12
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.4 KB 7
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.57 KB 9
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 4
วช.03 รายงานการพัฒนากลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 12
วช.02 นำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.58 KB 8
วช.01 รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.34 KB 10
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 36
Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.45 MB 73
บัญชีเอกสารหลักฐาน3ด้าน13ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 128
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 99
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 144
งานทะเบียนวัดผล
ปกคะแนนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 124