ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 176
งานแผนงาน
ปกคู่มือสำหรับการเขียนโครงการตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.08 KB 253
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.14 KB 213
แบบเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 379
แบบประเมินผลงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 300
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 217
ขั้นตอนการเขียนแผนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.3 KB 182
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.03 KB 138
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามกิจกรรม/งาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 429
เอกสารที่ใช้ประกอบในการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.63 KB 2996
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 10
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 7
เล่มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 104.92 KB 80
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 53
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 43
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 71
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
แบบฟอร์มการประเมินระหว่างปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 78
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 103.75 KB 114
กลุ่มงานวิชาการ
แบบฟอร์มการจัดอัตรากำลัง (เอกสารหมายเลข3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.85 KB 10
แบบฟอร์มวิชาที่เปิดสอน (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 15
บันทึกข้อความขออนุมัติเปิดวิชาสอน (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 16
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 88.1 KB 95
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ปกสีเหลือง) Word Document ขนาดไฟล์ 93.8 KB 151
วช.11 แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 56
แบบฟอร์มขอส่งนักเรียนและขอเวลาเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวด แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 46
แบบฟอร์มนักเรียนขอพักการเรียนกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 21
รบ.(วช.02) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 39
รบ.(วช.05) แบบเนิทศการสอน (ปกสีชมพู) Word Document ขนาดไฟล์ 646.5 KB 43
สมุดบันทึกการเก็บคะแนน (ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 75
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ (ปกสีเขียว) Word Document ขนาดไฟล์ 27.36 KB 42
แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.9 KB 49
แบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.99 KB 51
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 65
วช.10 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 81
วช.09 รายงานผลการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.39 KB 71
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.74 KB 66
วช.06-รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.56 KB 73
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.57 KB 80
วช.03 รายงานการพัฒนากลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 74
วช.02 นำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.58 KB 87
วช.01 รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 53.34 KB 76
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 109
Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.45 MB 102
บัญชีเอกสารหลักฐาน3ด้าน13ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 255
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 153
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 203
งานทะเบียนวัดผล
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 5
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 41
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 16
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 42
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 32
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 49
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 33
แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อบิดามาดา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 13
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 196
กลุ่มงานธุรการ
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 25