ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 29
งานแผนงาน
ปกคู่มือสำหรับการเขียนโครงการตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.08 KB 160
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.14 KB 125
แบบเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 272
แบบประเมินผลงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 163
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 122
ขั้นตอนการเขียนแผนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.3 KB 108
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.03 KB 88
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามกิจกรรม/งาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 166
เอกสารที่ใช้ประกอบในการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.63 KB 98
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 12
แบบฟอร์มการประเมินกิจกรรมบังคับ RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.13 KB 120
แบบฟอร์มประเมินกิจกรรมชุมนุม RAR Archive ขนาดไฟล์ 302.88 KB 146
กลุ่มงานวิชาการ
รบ.วช.03-หน้าปกวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.73 KB 56
รบ.วช.02-โครงงาน-กิจกรรม-ที่ได้รับการอนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 32.83 KB 48
รบ.วช.04-แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.69 KB 69
Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.45 MB 53
บัญชีเอกสารหลักฐาน3ด้าน13ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 96
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 72
รบ.วช.06 แบบฟอร์มโครงการการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 67.23 KB 138
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 114
งานทะเบียนวัดผล
ปกคะแนนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 17