ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 16
งานแผนงาน
ปกคู่มือสำหรับการเขียนโครงการตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.08 KB 141
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.14 KB 118
แบบเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 263
แบบประเมินผลงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 131
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 108
ขั้นตอนการเขียนแผนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.3 KB 97
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.03 KB 82
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามกิจกรรม/งาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 158
เอกสารที่ใช้ประกอบในการเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.63 KB 90
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์มการประเมินกิจกรรมบังคับ RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.13 KB 111
แบบฟอร์มประเมินกิจกรรมชุมนุม RAR Archive ขนาดไฟล์ 302.88 KB 134
กลุ่มงานวิชาการ
รบ.วช.03-หน้าปกวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.73 KB 41
รบ.วช.02-โครงงาน-กิจกรรม-ที่ได้รับการอนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 32.83 KB 42
รบ.วช.04-แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.69 KB 50
Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.45 MB 45
บัญชีเอกสารหลักฐาน3ด้าน13ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 62
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 50
รบ.วช.06 แบบฟอร์มโครงการการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 67.23 KB 129
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 63
งานทะเบียนวัดผล
ปกคะแนนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 5