ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
ตัวอย่างแบบกำหนดเจาะจงราคาและe-bidding Word Document ขนาดไฟล์ 48.06 KB 194405
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 15.42 KB 194402
แนวทางการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 194407
แบบฟอร์มใหม่ใบสั่งซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.95 KB 194403
แบบฟอร์มใหม่ใบสั่งจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.86 KB 194393
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 196260
แบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นแบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์ รหัสผ่าน 123 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.56 KB 194578
แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.21 KB 195030
งานแผนงาน
แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์/สนองตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.7 KB 194862
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.36 KB 194816
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 194799
เล่มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 104.92 KB 194942
ปกสรุปเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 194847
แบบบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบังคับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 194838
แบบประเมินการนำเสนอ IS3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.83 KB 194862
งานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
ประกาศรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 23491
บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-ว17 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 23477
บันทึกข้อความขอรับการประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 23474
ฟอร์ม-ID-Plan-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 200.81 KB 194450
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.36 KB 194409
ตารางตรวจสอบชั่วโมง-ราชโบริกานุเคราะห์-ภาคเรียนที่-1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.24 KB 194411
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร 194405
แบบฟอร์ม มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 194522
ปฏิทินการขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.91 KB 194808
ตารางตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน-ปีการศึกษา-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 194832
5-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน-การปฏิบัติตามนโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 35.83 KB 194841
4-แบบบันทึกผลการตรวจและกลั่นกรองข้อมูล-วฐ.2-กรรมการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 194865
3-แบบบันทึกผลการตรวจชั่วโมงการปฏิบัติงาน-กรรมการายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 21.34 KB 194830
2-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายปี Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 194842
1-บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-รายเทอม Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 194849
กลุ่มงานวิชาการ
วช.13PLC(ปกชมพู) Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 4701
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.24 KB 17253
วช.12 แบบสรุปแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 18190
วช.11 แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.35 KB 18189
วช.10 สมุดบันทึกคะแนน(ปกสีเขียว) Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 18188
วช.09 รายงานผลการประชุม-อบรม-สัมมนา-แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.46 KB 18192
วช.08 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหร Word Document ขนาดไฟล์ 34.87 KB 18188
วช.07 รายงานวิจัยในชั้นเรียน(ปกสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 93.91 KB 18190
วช.06 รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการป Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 18189
วช.05 รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและการพัฒน Word Document ขนาดไฟล์ 33.68 KB 18187
วช.04 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 93.84 KB 18190
วช.03 รายงานการนิทศการสอน (หน้าปกสีชมพู)140720 Word Document ขนาดไฟล์ 633.5 KB 18187
วช.02 นำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการจัดการเ Word Document ขนาดไฟล์ 33.66 KB 18185
วช.01รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเม Word Document ขนาดไฟล์ 53.33 KB 18188
แบบฟอร์มส่งนักเรียนและขอเวลาเรียน (ผอ.สุร Word Document ขนาดไฟล์ 34.41 KB 18189
แบบฟอร์มรายงานผลส่งนักเรียนเข้าประกวด-แข Word Document ขนาดไฟล์ 35.15 KB 18187
แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม-อบรม-สัมมนา (ผ Word Document ขนาดไฟล์ 33.53 KB 18188
แบบฟอร์มขอพักการเรียนกรณีพิเศษ(ผอ.สุรินทร Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 18186
รบ.(วช.02) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 194886
แบบบันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 194938
โครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 195004
Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.45 MB 194882
บัญชีเอกสารหลักฐาน3ด้าน13ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 196217
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 194954
ศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน้าปก 13 ตัวชี้วัด 194998
งานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.24 KB 8348
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.07 KB 8354
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.72 KB 8339
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 8336
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 8352
แบบรายงานการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษครั้งที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.05 KB 8389
ใบแนบบันทึกข้อความนักเรียน 0,ร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.77 KB 23495
บันทึกข้อความนักเรียนได้ผลการเรียน 0,ร Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 23494
แบบกรอกข้อมูล DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.59 KB 194813
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.94 KB 194786
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนมีแนวโน้มไม่ผ่าน (สำหรับครู) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.06 KB 194864
แบบฟอร์มส่งชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 194808
คำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ปพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 194911
คำร้องขอผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 194815
คำร้องขอผลการเรียนรวม ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 195077
คำร้องขอ-Transcript Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 194813
แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อบิดามาดา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 194787
ปกคะแนนกลางภาค (สำหรับครู) Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 195005
กลุ่มงานธุรการ
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 293.49 KB 194391
คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.33 KB 194810
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 18076
แบบบันทึกและสรุปผลการประเมินความฉลาดทาง Word Document ขนาดไฟล์ 33.03 KB 18072
แบบบันทึกการขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 13.9 KB 18073
แบบฟอร์มงานระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 154.1 KB 18074
แบบฟอร์มที่อยู่นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 18073
แบบสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 78.98 KB 18075
แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 33.86 KB 18073
ครูที่ปรึกษา2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 18075
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 303.35 KB 18073
ทำเนียบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 18070
กลุ่มงานการเงิน
บันทึกข้อความขอยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 194392
บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 194384
สัญญาการยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 194397
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 194382
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 194389
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 194386
ใบสำคัญรับเงินทุกประเภท Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 194399
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 194386
แบบเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 194385
หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ+ค่าอปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 194391
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 194707
งานกลุ่มการเรียน
แบบฟอร์มอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 194713
แบบฟอร์มรายวิชาเปิดสอน อัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 194729
กลุ่มงานบุคคล
ขั้นตอนการขออนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 194393