วารสารฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
https://drive.google.com/file/d/1-zTYmGHQ-UKvaf3E2TxZ6bA70-dY9FKe/view?usp=sharing