วิสัยทัศน์ / คติธรรม
วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ใช้ในปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2560-2562)
    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

คติธรรมของโรงเรียน
    นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
    ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี