ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ต.ค. 60 ถึง 10 พ.ย. 60 นักเรียนชั้นม1-6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 3/2560
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
18 พ.ย. 60 ถึง 19 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2560
ชั้นม.3 และ ม.4 วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 07.30-13.00น. 
ชั้นม.1 และ ม.6 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60 เวลา 07.30-13.00น.
ชั้นม.2 และ ม.5 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60 เวลา 12.00-16.30น.
20 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 แข่งขันกีฬาสี(ร่นคาบ 10 นาที)
กิจการนักเรียน
28 พ.ย. 60 ปันความรู้ราชโบริกาฯสู่ชุมชนราชบุรี
กลุ่มสาระภาษาไทย
01 ธ.ค. 60 ถึง 02 ธ.ค. 60 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
03 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาสี
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
29 ธ.ค. 60 ประชุมครูทั้งโรงเรียนและติวสอบGAT PAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
15 ม.ค. 61 ถึง 22 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/60