ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
12 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ
27 ก.ค. 63 ถึง 28 ก.ค. 63 ชดเชยวันสงกรานต์และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
06 ก.ค. 63 ถึง 07 ก.ค. 63 ชดเชยวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬบูชา
01 ก.ค. 63 ถึง 03 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียน