ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานทะเบียนวัดผล
10 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้นปีการศึกษา 2561
งานทะเบียนวัดผล
29 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560และรับหนังสือเรียนชั้นใหม่ปีการศึกษา 2561
ลานขวัญบัว งานทะเบียนวัดผล
21 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนปกติประเภทโควต้า ม.4
19 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีแนวโน้มซ้ำชั้นเรียน
19 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 เรียนซ้ำและสอบแก้ตัวนักเรียนที่มีแนวโน้มซ้ำชั้นเรียน
งานทะเบียนวัดผล
16 มี.ค. 61 ประกาศผลเรายงานตัวยักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
15 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อและลงทะเบียนสอบแก้ตัวนักเรียนที่มีแนวโน้มซ้ำชั้นเรียน
นักเรียนที่เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียนไม่ถึง 1.00
15 มี.ค. 61 ประกาศผลรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษม.1
12 มี.ค. 61 ส่งผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนที่2/2560 ชั้นม.1,2,4,5
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นม.3และม.6 ซ่อมรายวิชาที่ติด0,ร,มส,มผ ภาคเรียนที่ 2/2560
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
10 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยขั้นสูง
02 มี.ค. 61 ประกาศราชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่าน (ติด 0 ร มผ)
02 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 นักเรียนที่มีแนวโน้มสอบไม่ผ่านติดต่อครูประจำวิชาซ่อมเสริม
ตามตารางเรียน
27 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 เข้าค่าย นร.กิ๊ฟ วิทย์ ม.ต้น
26 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลางระดับชั้นม.1และม.2
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบ Gat/Pat ม.6
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ติว O-Net ม.6
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-net ม.3
02 ก.พ. 61 ติวเข้ม เข้ามหาวิทยาลัย นร. ม.5
27 ม.ค. 61 สอบคัดเลือกวิทย์อวกาศ โอลิมปิก
26 ม.ค. 61 สอบข้อสอบ มศว. นร.ชั้นม.4/4 5/4 6/4
22 ม.ค. 61 ถึง 25 ม.ค. 61 ติว O-Net ม.3
15 ม.ค. 61 ถึง 22 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/60
10 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
29 ธ.ค. 60 ประชุมครูทั้งโรงเรียนและติวสอบGAT PAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬาสี
03 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน
01 ธ.ค. 60 ถึง 02 ธ.ค. 60 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
28 พ.ย. 60 ปันความรู้ราชโบริกาฯสู่ชุมชนราชบุรี
กลุ่มสาระภาษาไทย
20 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 แข่งขันกีฬาสี(ร่นคาบ 10 นาที)
กิจการนักเรียน
18 พ.ย. 60 ถึง 19 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2560
ชั้นม.3 และ ม.4 วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 07.30-13.00น. 
ชั้นม.1 และ ม.6 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60 เวลา 07.30-13.00น.
ชั้นม.2 และ ม.5 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60 เวลา 12.00-16.30น.
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
30 ต.ค. 60 ถึง 10 พ.ย. 60 นักเรียนชั้นม1-6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 3/2560